Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden JeVolgendeStap, Pippelinghof 34, 4021 VD Maurik

Ingeschreven bij kvk onder nummer 64823997

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten en/of diensten van JeVolgendeStap. De algemene voorwaarden zijn te vinden op http://www.jevolgendestap.nl en worden op verzoek gratis toegezonden;

1.2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door JeVolgendeStap niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door JeVolgendeStap is bevestigd;

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door JeVolgendeStap desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;

2.2. In prijscouranten, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden JeVolgendeStap niet;

2.3. In de offerte wordt aangegeven of er sprake is van opdracht op projectbasis of werkzaamheden per uur;

Werk op projectbasis: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en JeVolgendeStap zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag. Het bedrag is inclusief de voorbereiding, uren en materialen tenzij hierover andere afspraken schriftelijk zijn overeengekomen. Indien materialen op basis van gebruik worden berekend, oftewel op basis van nacalculatie, wordt dit specifiek vermeld;

Werkzaamheden per uur: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is geweest. Over de tijd voor verplaatsing naar en van het werk worden separate afspraken gemaakt;

2.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten;

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat JeVolgendeStap de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van JeVolgendeStap en deze algemene voorwaarden;

3.2. JeVolgendeStap heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij en geen resultaatverplichting;

3.3. Wederpartij is verplicht om de gezondheidsvragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Het staat de wederpartij vrij om reden van privacy bepaalde informatie niet te verstrekken. Door ondertekening van het vragenformulier verklaart de wederpartij te begrijpen dat dit de juistheid en volledigheid van de uit te brengen begeleiding en advies kan beïnvloeden en de gevolgen hiervan aanvaardt;

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. JeVolgendeStap zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal JeVolgendeStap de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang;

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JeVolgendeStap het recht bepaalde onderdelen van de overeenkomst te laten verrichten door derden;

4.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JeVolgendeStap aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JeVolgendeStap worden verstrekt;

ARTIKEL 5. VERTROUWELIJKHEID

Behoudens wettelijk voorschrift is JeVolgendeStap verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van wederpartij jegens derden en zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij. De wederpartij zal zonder instemming van JeVolgendeStap, eveneens aan derden geen mededelingen doen over aanpak, werkwijze en rapportages;

ARTIKEL 6. PRIJZEN

6.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die JeVolgendeStap in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

6.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst belastingen en/of andere factoren die de prijs van de diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is JeVolgendeStap gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

ARTIKEL 7. BETALING

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen deze termijn geschiedt, is JeVolgendeStap in beginsel gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

7.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

7.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is JeVolgendeStap alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

ARTIKEL 8. ANNULERING

Traject;

8.1. De wederpartij voor een training of begeleidingstraject heeft onder de navolgende voorwaarden het recht deelname aan of de opdracht voor een training of het begeleidingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;

  1. Annulering van de training of begeleidingstraject kan tot vier (4) weken voor aanvang van de training of het begeleidingstraject kosteloos plaatsvinden. Bij niet-annulering is de wederpartij altijd verplicht het totaalbedrag van de training of het begeleidingstraject te voldoen;
  2. Bij annulering binnen vier (4) weken tot en met één (1) week voor aanvang van de training of het begeleidingstraject is JeVolgendeStap gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen;
  3. Bij annulering binnen één (1) week heeft JeVolgendeStap recht op betaling van het volledig overeengekomen bedrag;

8.2. Ingeval de wederpartij of aangewezen Coachee na aanvang van de training of het begeleidingstraject niet op komt dagen (no show), tussentijds beëindigt of daaraan op andere wijze niet deelneemt, heeft de wederpartij geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van JeVolgendeStap, anders rechtvaardigen;

Consult;

8.3. Indien het niet mogelijk is, dat een consult op de overeengekomen dag plaatsvindt, is de wederpartij verplicht zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voor de afspraak JeVolgendeStap hiervan op de hoogte te stellen;

8.4. Indien een afgesproken consult niet twee dagen vooraf wordt geannuleerd of zonder berichtgeving niet wordt nagekomen, worden de kosten van het consult in rekening gebracht bij de wederpartij;

8.5. Indien JeVolgendeStap door overmacht, wijziging in de overeenkomst, enzovoort niet binnen de overeengekomen termijn de begeleiding kan uitvoeren, wordt een nieuwe afspraak gemaakt;

8.6. Indien de begeleiding wordt vertraagd door omstandigheden die in redelijkheid voor rekening van de wederpartij komen, dient de schade die JeVolgendeStap lijdt voor rekening van de tegenpartij te komen;

ARTIKEL 9. RECLAMES

9.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door de wederpartij binnen 7 dagen na voltooiing van de overeenkomst te worden gemeld aan JeVolgendeStap. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. JeVolgendeStap zal wederpartij binnen 18 werkdagen na ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat JeVolgendeStap in staat is adequaat te reageren;

9.2. Indien een klacht gegrond is, zal JeVolgendeStap te hare keuze respectievelijk een nieuwe overeenkomst aanbieden dan wel een prijsreductie verlenen;

9.3. Reclame is niet mogelijk indien:

– de onvolkomenheden vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van JeVolgendeStap;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens JeVolgendeStap (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

ARTIKEL 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING

10.1. JeVolgendeStap is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst JeVolgendeStap ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

10.2. Voorts is JeVolgendeStap bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

10.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JeVolgendeStap op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien JeVolgendeStap de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.4. JeVolgendeStap behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 11. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

11.1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt JeVolgendeStap zich de rechten en bevoegdheden voor die JeVolgendeStap toekomen op grond van de Auteurswet;

11.2. Het eigendom van door JeVolgendeStap verstrekte documenten, rapporten, afbeeldingen, tekeningen en adviezen en de hierop betrekking hebbende zaken blijft volledig bij JeVolgendeStap, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Indien JeVolgendeStap aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is wederpartij gehouden – op eerste verzoek van JeVolgendeStap – het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is JeVolgendeStap gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen;

11.3. JeVolgendeStap behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;

11.4. Al het door JeVolgendeStap vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van JeVolgendeStap niet worden bewerkt of verwerkt in andere zaken dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

ARTIKEL 12. VERZEND- EN LEVERINGSBELEID (LEVERINGSVOORWAARDEN EN RETOURNERING)

12.1 De via de website aangeschafte e-books en online opleidingen kunnen na aanschaf direct, via een te ontvangen link, eenmalig gedownload worden. Deze link wordt direct na aanschaf van het digitale product ter beschikking gesteld. De online aangeschafte digitale producten zijn na betaling direct beschikbaar. Online aangeschafte producten kunnen niet worden geretourneerd.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 JeVolgendeStap is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat JeVolgendeStap is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Voor zover sport en daarmee vergelijkbare activiteiten een onderdeel zijn van de met JeVolgendeStap gesloten overeenkomst, dient de wederpartij zelf te beoordelen of men fysiek en conditioneel in staat is om verantwoord deel te nemen aan deze activiteiten. JeVolgendeStap is nimmer aansprakelijk voor lichamelijk letsel of overige schade;

13.2 JeVolgendeStap is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van JeVolgendeStap of door haar ingehuurde derden;

13.3. Indien JeVolgendeStap aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

13.4. Indien JeVolgendeStap aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het schadebedrag waartegen wederpartij verzekerd is dan wel gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 1.500 (Zegge: vijftienhonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van JeVolgendeStap in het voorkomende geval te verstrekken uitkering;

13.5. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte;

13.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JeVolgendeStap aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan JeVolgendeStap toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

13.7. JeVolgendeStap is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, blessures, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

 

ARTIKEL 14. VRIJWARINGEN

De wederpartij vrijwaart JeVolgendeStap voor aanspraken van derden zoals met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;

ARTIKEL 15. OVERMACHT

15.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JeVolgendeStap geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JeVolgendeStap niet in staat is de verplichtingen na te komen.

15.3. JeVolgendeStap heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat JeVolgendeStap haar verplichtingen had moeten nakomen;

15.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

15.5. Voor zover JeVolgendeStap ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JeVolgendeStap gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

ARTIKEL 16. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

ARTIKEL 17. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

ARTIKEL 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

18.1. De vestigingsplaats van JeVolgendeStap is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens JeVolgendeStap moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van JeVolgendeStap is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en JeVolgendeStap gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

ARTIKEL 19. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

19.1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

19.2. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst vermeld stond op de website www.jevolgendestap.nl c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.