• E-mail: info@jevolgendestap.nl
  • Telefoon : 06-55814490

Bedrijfsnaam :  JeVolgendeStap

Eigenaar           Ilona Weggeman

Bezoekadres :  Pippelinghof 34, 4021 VD Maurik

Registratie Kamer van Koophandel Utrecht, onder nummer 64823997

Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart JeVolgendeStap dat het volgende privacyreglement van toepassing is:

  • JeVolgendeStap behandelt alle informatie over individuele cliënten, die zij van of ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt, vertrouwelijk. Ook draagt deze er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.
  • JeVolgendeStap draagt er zorg voor dat deze geheimhouding door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden, wordt nageleefd.
  • JeVolgendeStap is er mee bekend dat de, door de opdrachtgever, verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn en daardoor behandeld dienen te worden volgens de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, AVG en GDPR.

Dienstverlener JeVolgendeStap verklaart dat zij de verklaring naar waarheid heeft ingevuld.

Opgemaakt te Maurik 25 mei 2018

Ilona Weggeman

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

JeVolgendeStap verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt in bijvoorbeeld een telefoongesprek en/of (elektronische) correspondentie. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Voor- en achternaam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@JeVolgendeStap.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

JeVolgendeStap verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om goederen en diensten bij u af te leveren

JeVolgendeStap verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

JeVolgendeStap zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

JeVolgendeStap verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JeVolgendeStap blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@JeVolgendeStap.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. JeVolgendeStap zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

JeVolgendeStap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@JeVolgendeStap.nl.

Gebruik van cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. U kunt bij instellingen aangeven of u hiermee akkoord gaat of dat u alleen de functionele cookies accepteert. Er worden geen gegevens verzameld over het gebruik van deze website.